Privacy on 5.00 Acres
257 White Oak Lane, Newcastle, VA 24127
$194,900 | 3 Bedrooms, 1 Bathroom, 1 Half Bathroom
257 White Oak Lane, Newcastle, VA 24127
$194,900 | 3 Bedrooms, 1 Bathroom, 1 Half Bathroom
SELECT ANY MEDIA TO VIEW